Oficjalny portal: Zespół Placówek Oświatowych

Deklaracja dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Deklaracja dostępności
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach z siedzibą w Dziewkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
• część plików nie jest dostępna cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych.

Zgodność ze standardami
- HTML 5
- WCAG 2.0 (poziom AA)

Wygląd strony
Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
• możliwa zmiana wielkości czcionki, 
• zastosowano prawidłowy kontrast, 
• konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna, 
tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
• nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
• linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
• pułapki klawiaturowe – wykluczone,
• wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Grega , sekretariat@zpodziewkowice.strzelceopolskie.edu.pl. kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 461 27 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
• Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna
  • Sekretariat Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach zlokalizowany jest na II piętrze budynku.
  • Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • W budynku nie ma windy.

W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym.
Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw urzędowych w Zespole placówek oświatowych w Dziewkowicach .
  1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego ani sposobu komunikowania się osób głucho-niewidomych. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  2. Kontakt z ZPO za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji:
  • korzystanie z poczty elektronicznej: sekretariat@zpodziewkowice.strzelceopolskieedu.pl,
  • korzystanie z faksu: 077 461 94 19. •
  • EPUAP
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Regina Krawiec-Dimitrowa (2021-10-11 14:42:14)
Informację zmodyfikował(a): Regina Krawiec-Dimitrowa (2021-10-11 15:08:07)
Liczba odwiedzin: 1223
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij